Cultuurplatform

Op dinsdag 20 mei vindt in het Stadhuis om 20.00 uur het stadsgesprek plaats over cultuur in Culemborg: betrokkenen (zoals cultuurmakers, publiek, ondernemers) wisselen dan van gedachten over wat het begrip cultuur betekent voor Culemborg, welke plek cultuur inneemt of zou moeten innemen, en hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Dit zal leiden tot een visie op cultuur voor de stad op de langere termijn. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. Informatie en aanmeldingen: stadsgesprek@culemborg.nl en via deze link.

BELUISTER HIER HET INTERVIEW MET RADIO AVONDBLAD OVER HET STADSGESPREK


Doelstellingen stadsgesprek Kunst en Cultuur
Concreet doel van het eerste stadsgesprek Kunst en Cultuur: een discussie op gang brengen over wat het begrip cultuur inhoudt, en meer specifiek wat cultuur betekent voor Culemborg, welke plek zij inneemt of zou moeten innemen, en hoe dat het beste vorm kan worden gegeven.

Het stadsgesprek Kunst en Cultuur dient om tot een visie op cultuur te komen die kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Die cultuurvisie, samengevat op twee A4’tjes,  moet op haar beurt bij voorkeur worden ingebed in een bredere visie op de eigenheid en het bijzondere van de stad en haar inwoners. De raad stelt de cultuurvisie vast aan de hand van de input van het stadsgesprek. De raad blijft eindverantwoordelijke voor de cultuurvisie, maar kan de visie niet eenzijdig wijzigen.

Het stadsgesprek zal input opleveren voor het formuleren van criteria voor de toekenning van middelen uit het Cultuurfonds; die criteria dienen eenduidig en voor iedereen goed te begrijpen te zijn. Het financiële budget voor cultuur wordt (terug) gegeven aan de inwoners van Culemborg. De gemeenteraad stelt de omvang van het jaarlijks beschikbare bedrag (het subsidieplafond) vast. In het fonds worden meerdere budgetten samengevoegd.

Burgers uit alle lagen van de Culemborgse bevolking en instellingen/organisaties worden betrokken in het stadsgesprek. Ook reacties van burgers die niet aanwezig waren bij het stadsgesprek maar wel hun mening op een of andere manier hebben kenbaar gemaakt, zullen worden meegenomen in de eindvisie. We overwegen nog of de stellingen van het stadsgesprek na 20 mei openbaar worden gemaakt, zodat ook niet aanwezigen daar nog voor een bepaalde datum hun mening over kunnen geven.
Proces stadsgesprek Kunst en Cultuur_versie 4 tbv raadsvergadering dd 16 april 14